درباره‌ی کتاب خوندن: (تجربه‌های شخصی)

تو این تابستون، چی بخونیم؟ چی ببینیم؟ و غیره.

باز هم گداها

کم عمق ها

ایران

زوربا