یه تکنیک برای فکر کردن

زوربا

محمدرضا شعبانعلی

تلخی قرآن 3

تلخیِ قرآن 2

تلخیِ قرآن 1

درباره ی قرآن

باید جمال چهره ات حجت موجه باشه.

تتمه ی "هنوز هم مرگ بر آمریکا؟"

ابوذری

هنوز هم مرگ بر آمریکا؟

سید ارزان فروشِ محله ی ما

وقتی تحریما برداشته بشه، چه جوری می شه؟

یه معما!

وبِ الان

گداهایی به مثابه ی پرزنت کننده های حرفه ای!

چند روزی که چیزی نوشته نشد

نکته تستی!

پدرِ من جداً فوق العاده است! پدر شما چطور؟

سیاهه ای درباره ی نقد 3

سیاهه ای درباره ی نقد 2

سیاهه ای درباره ی نقد

آقای مسعود بهبهانی نیا، از شما متشکرم.

عیدتون مبارک :)

چرا گاهی لالمونی می گیرم؟

چالشِ 30 روزه ی مبارزه با لالمونی!