دارم می‌رم کربلا :)

بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا