بچه جون به حرف بزرگ‌ترت گوش «نده».

بی مدرسه

عادت های 50 ساله

پدرِ من جداً فوق العاده است! پدر شما چطور؟