همین که حواست بهم هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری.

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست