آقای قاضی! من اشتباهی بودم؛ ریاکار نبودم.

آقای مسعود بهبهانی نیا، از شما متشکرم.