هنوز هم مرگ بر آمریکا؟

وقتی تحریما برداشته بشه، چه جوری می شه؟