بیانیه‌ی رفع مسئولیت

یه مثال برای همدلی

بنی آدم ها