روزگار ستمگر و زمانه ی ناسپاس

باید جمال چهره ات حجت موجه باشه.

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست