مورد عجیب دکتر دوربین و آقای میرویسی*

دوچرخه سواری برعکس

چرا چیزهای شگفت انگیزی که در وب می بینم را به اشتراک نمی گذارم؟

همه خواب می بینن، ما هم خواب می بینیم.

طبیعت