والعصر

حتی اگر نباشی ...

خبر رسید

کبوترانه

حلقه ی دوزخ

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست