انتخابات (بیش از ۴۰۰۰ کلمه)

ست گادین را دوست دارم