هر موقع یک سنگ توالت می‌بینم دلم برایش می‌سوزد

زندگی واقعی چه شکلیه؟

لبالب