مریم میرزاخانی، مریم میرزاخانی، مریم میرزاخانی

مشکلی که با مهارت‌های اولیه وجود دارد (به افتخار دکتر میرزاوزیری)