مورد عجیب دکتر دوربین و آقای میرویسی*

مشکلی که با مهارت‌های اولیه وجود دارد (به افتخار دکتر میرزاوزیری)