داروین درست می گفت

با دیدن یک میمون یاد چی می افتید؟