توضیح بیشتر درباره ی "باید جمال چهره ات حجت موجه باشه" 2