سه پاره انتقادی به رفتار رفقای ریشو در انتخابات

تو این تابستون، چی بخونیم؟ چی ببینیم؟ و غیره.

کاش شجاعت این رو داشته باشیم که وصله های ناجور رو دور بندازیم.

ابوذری

صحنه را دیدم

گردنتان خیلی کلفت شده

درباره ی فیلم محمد صلوات الله علیه

مذاکرات هسته ای و غیره.