دیدید گفتم به حرف بزرگ‌ترا گوش ندید؟ ;)

با دیدن یک میمون یاد چی می افتید؟