روزگار ستمگر و زمانه ی ناسپاس

کم عمق ها

باید جمال چهره ات حجت موجه باشه.

چند روزی که چیزی نوشته نشد