همه خواب می بینن، ما هم خواب می بینیم.

توضیح بیشتر درباره ی "باید جمال چهره ات حجت موجه باشه" 1

باید جمال چهره ات حجت موجه باشه.