تا اطلاع ثانوی، خداحافظ وبلاگ.

دعوای همیشگی در طول تاریخ، بین دو جبهه ی باطل.

یک نکته ی دیگر که باید به خرگوش ها گفته شود

یک ذکر که هر روز باید تکرارش کنیم

امنیت یا رشد؟

حسِ عکس

من چنین برخوردی با سوسکای خونمون دارم، شما رو نمی دونم.

کم لبثتم؟

نیمه ی پُر