ایده‌ی پرفروشِ «انسان کامل»

زندگی واقعی چه شکلیه؟