سه پاره انتقادی به رفتار رفقای ریشو در انتخابات

انتخابات (بیش از ۴۰۰۰ کلمه)