توضیح بیشتر درباره ی "باید جمال چهره ات حجت موجه باشه" 2

محمدرضا شعبانعلی

باید جمال چهره ات حجت موجه باشه.

ابوذری

سید ارزان فروشِ محله ی ما

سیاهه ای درباره ی نقد 3

عیدتون مبارک :)